menukalendarium
Sobota, 2017-11-18
Imieniny:
Klaudyny, Romana
statystyki
Odwiedziło nas: 463773 osób
Do końca roku: 43 dni
Do wakacji: 216 dni
poleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 prawie ustalania zasad korzystania ze stołówki

Jesteś tu: » Strona główna » Świetlica » ZARZĄDZENIE NR 4/2012 prawie ustalania zasad korzystania ze stołówki
ZARZĄDZENIE NR  4/2012

Dyrektora   Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół Ziemi”

w Łaziskach Górnych

z dnia  31.08.2012r.

z mocą obowiązującą od  01.09.2012r.

 

w sprawie : ustalania zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej

 w Gimnazjum nr 3  im. „Przyjaciół  Ziemi” w Łaziskach Górnych

 

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty                ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

 

            DYREKTOR  GIMNAZJUM  NR 3 im. „Przyjaciół  Ziemi” w ŁAZISKACH  GÓRNYCH

 

zarządza :

 

§ 1

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o :

 1. szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół  Ziemi”  w Łaziskach Górnych, dla którego organem prowadzącym   jest Gmina Miejska Łaziska Górne,
 2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka, uczęszczającego  do Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół  Ziemi” w Łaziskach Górnych lub Szkoły Podstawowej nr 5 w Łaziskach Górnych
 3. stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę miejsce zbiorowego korzystania z posiłków,
 4. rodzicach ucznia – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych ucznia.

 

§ 2

 

Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są :

 1. uczniowie,
 2. pracownicy szkoły.

 

 

§ 3

 

Czas pracy stołówki określa dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkującego prawidłowy ich rozwój,   dobre samopoczucie i zdolność do nauki.

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

 1. Opłata ponoszona za korzystanie przez uczniów z posiłku obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.
 2. Opłata ponoszona za korzystanie  przez pracowników szkoły z posiłku obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku, koszt wynagrodzeń pracowników stołówki oraz składki naliczone  od tych wynagrodzeń,  także koszty utrzymania stołówki.
 3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 określa Załącznik nr1 do zarządzenia.
 4. Wysokość opłat za korzystanie z posiłku podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły, na początku każdego roku szkolnego, poprzez wywieszenie informacji  na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

§ 5

 

 1. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych  z góry do 15 dnia danego  miesiąca.   

W przypadku nie dokonania wpłat w terminie, uczeń ponosi dodatkowe koszty w postaci odsetek w wysokości 0,50 zł  za każdy dzień zwłoki.

Jeżeli odpłatność przypada w dzień wolny ( sobota, niedziela lub święto) odsetki naliczane będą od następnego dnia roboczego.

 

 1. Korzystający z posiłku ma obowiązek zgłosić nieobecność w celu   odliczenia kosztu posiłku w następnym miesiącu. Zgłaszanie powinno nastąpić osobiście intendentowi lub wychowawcy świetlicy  najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością.

 

 1. Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu odliczony będzie w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli został spełniony warunek wymieniony w  ust. 2 niniejszego paragrafu.

 

 1. Dopuszcza się korzystanie z posiłków w określone dni miesiąca lub zamówionych  z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 6

 

Organ prowadzący  szkołę może zwolnić  rodziców  albo ucznia  z całości    lub części opłat:

 1. w przypadku  szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny
 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach  losowych

 

§ 7

Wprowadza się  regulamin korzystania z obiadów  Załącznik nr 2  oraz  kartę zgłoszenia dziecka na obiady szkole  Załącznik nr 3.

 

§ 7

 

Wykonanie zarządzenia powierza się  intendentowi .

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r.

 

                                                                           Załącznik  nr 1

                                                                                                                             do Zarządzenia nr  4/2012

                                                                                                                             Dyrektora  Gimnazjum nr 3

                                                                                                                             im. „Przyjaciół  Ziemi” w Łaziskach Górnych

                                                                                                                             z dnia 31 sierpnia 2012r.

 

 

 

 

 

 

Wysokość opłaty za korzystanie  z  posiłku przez uczniów            -  3,00zł.

 

 

 

 

Wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracownika szkoły       -   8,80zł.

 

 (3 zł. koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku   +  5,80 koszt przygotowania)

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                           Załącznik  nr 2

                                                                                                                             do Zarządzenia nr  4/2012

                                                                                                                             Dyrektora  Gimnazjum nr 3

                                                                                                                             im. „Przyjaciół  Ziemi” w Łaziskach Górnych

                                                                                                                             z dnia 31 sierpnia 2012r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW

 

 1. Podstawą żywienia uczniów w stołówce szkolnej jest regulamin korzystania z obiadów  oraz karta zgłoszenia dziecka na obiady podpisana przez rodziców/opiekunów, wypełniona   w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Kartę zgłoszenia i regulamin korzystania z ob. można pobrać w świetlicy lub ze strony internetowej szkoły www.gim3laziska.szkolnastrona.pl.

 Fakt uczęszczania dziecka na obiady należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy.

 

 1. W karcie obiadów należy podać czas okres korzystania z żywienia. Jeżeli nie zostanie on określony   jest to jednoznaczne, że uczeń będzie korzystał z obiadów przez cały rok szkolny.
 2. 3.  Zapisy na obiady i wpłaty są przyjmowane w wyznaczonych godzinach, w dniach od 1-15 każdego miesiąca, w stołówce przez intendenta lub wychowawcę świetlicy. Dziecko zaczyna korzystać z obiadów od dnia podanego      w karcie. Deklarację należy oddać dwa dni przed podanym terminem korzystania z obiadów.
 3. 4.  Wpłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych z góry, do 15 dnia danego miesiąca (jeżeli nie został podany inny termin). Cena jednego obiadu 3 zł  x ilość dni żywieniowych w danym miesiącu. Godziny wpłat, aktualne informacje dotyczące odpłatności i jadłospis są podawane na stronie szkoły www.gim3laziska.szkolnastrona.pl (w zakładce świetlica – odpłatność  lub jadłospis) oraz na tablicy ogłoszeń obok stołówki. Obiady wydawane są w godzinach od 11.30  do 11.45 oraz od 12.30 do 12.45.
 4. Osobie wpłacającej wydane będzie pokwitowanie wpłaty z kwitariusza przychodowego K104.
 5. W przypadku dokonania wpłaty za obiady po wyznaczonym terminie, do należnej kwoty zostaną doliczone odsetki,    w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki. Zaległość płatności za dany miesiąc żywieniowy lub nieuzasadnione przekraczanie podanego terminu płatności wiąże się ze skreśleniem z listy obiadów od kolejnego miesiąca. W przypadku uchylania się od regulowania płatności dyrektor podejmuje następujące kroki: upomnienie rodzica telefoniczne, ustne,    a po bezskutecznym upomnieniu po 7 dniach pisemne wezwanie do zapłaty za potwierdzeniem odbioru. Po bezskuteczności wezwań sprawa zostanie oddana na drogę sądową.
 6. 7.  Fakt nieobecności dziecka na obiadach podlega zgłoszeniu osobiście intendentowi   lub wychowawcy świetlicy bądź telefonicznie (32 737-02-05 w 26). Zgłoszona nieobecność  jest podstawą dokonania odliczenia za niezjedzone obiady począwszy od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
 7. 8.  W przypadku wyjazdu na wycieczkę szkolną, konkurs, zawody nieobecność na obiedzie musi zgłosić wychowawca lub nauczyciel – organizator wyjścia, 2-3 dni wcześniej na podstawie listy wycieczki.
 8. 9.  Niezgłoszone wcześniej nieobecności na obiedzie nie podlegają odliczeniom.
 9. Koszt niewykorzystanych obiadów w danym miesiącu odliczony zostanie w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli został spełniony warunek wymieniony w pkt. 7 i 8.
 10. Wszelkie zmiany w terminach korzystania z obiadów, dłuższe nieobecności lub rezygnację  z obiadów należy zgłosić w formie pisemnej (potwierdzonej podpisem rodzica/opiekuna) z tygodniowym wyprzedzeniem.
 11. Jeżeli dziecko będzie korzystało z obiadów w wybrane dni miesiąca to należy to zadeklarować   i z góry,   do 15 dnia miesiąca zapłacić za wybrane dni żywieniowe. Obiady wykupywane jednorazowo powinny być zgłaszane z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, a opłata za nie będzie inkasowana w momencie zgłoszenia lub  w dniu spożycia obiadu.
 12. Przy regulowaniu odpłatności za obiady w miesiącu czerwcu należy dokładnie uwzględnić nieobecności dziecka. Zwroty za niewykorzystane obiady w m-c czerwcu będą rozliczone w odpłatności za wrzesień .
 13. Wszelkie zmiany dotyczące: terminów, zasad wpłat lub korzystania z obiadów będą podawane   na bieżąco  na tablicy ogłoszeń stołówki.
 14. Złe zachowanie ucznia na obiedzie będzie wiązało się z konsekwencjami w formie kary,  zgodnie ze Statutem Szkoły, zaś w przypadku rażących (lub nagminnie powtarzających się) naruszeń  regulaminu stołówki, uczeń zostanie wykluczony z obiadów od następnego miesiąca żywieniowego.

Opracowanie: szkolnastrona.pl